יום שלישי, 22 באפריל 2014

Maná y Juan Luis Guerra - Bendita tu Luz

Maná y Juan Luis Guerra  - Bendita tu Luz
מבורך האור שלך  - חואן לואיס גרה ומאנה


Bendito el lugar y el motivo de estar ahí
מבורך המקום והסיבה לנוכחות שם
Mevoraj a-makom ve a-siba la-nojejut sham
Bendita la coincidencia
מבורך צירוף המקרים
Mevoraj tseruf a-mikrim
Bendito el reloj que nos puso puntual ahí
מבורך השעון אשר שם אותנו במדויק שם
Mevoraj a-sha-on asher sam otanu bimduyak sham
Bendita sea tu presencia
מבורכת תהיה נוכחותך
Me vorejet tihiye nojejutej
Bendito Dios por encontrarnos en el camino
מבורך האל על שנפגשנו בדרך
Mevorj a-el al she-nifgashnu baderej
Y de quitarme esta soledad de mi destino
ועל שהוריד את הבדידות הזאת מגורלי
Ve al she-orid et a-bdidut azot migorali

:Coro
פזמון:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Bendita la luz
מבורך האור
Me-voraj a-or
Bendita la luz de tu mirada
מבורך האור של מבטך
Me-voraj a-or shel mabatej
x2^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
desde el alma
 מהנשמה
me-aneshama

Benditos ojos que me esquivaban
מבורכות העיניים שהיו מתחמקות מפני
Me-voraj-ot a-einahim she-ayu mitjamkot mi panahi
Simulaban desdén que me ignoraban
העמידו פני זלזול שהתעלמו ממני
Ehemidu pnei zilzul she-hit-almu mimeni
Y de repente sostienes la mirada
ולפתע את מחזיקה את המבט
U lefeta at majzika et a mabat

Tadam tidi, Tadam tidi
טאדם טידי, טאדם טידי

Bendito Dios por encontrarnos, en el camino
מבורך האל על שנפגשנו, בדרך
Me-voraj a-el al she-nifgashnu, baderej
Y de quitarme esta soledad de mi destino
ועל שהוריד את הבדידות הזאת מגורלי
Ve al she-orid et a-bdidut azot migorali

Coro
פזמון Pizmon

oh
 הו
 o

.Gloria divina, diste suerte del buen tino
פאר שמימי, הבאת מזל של תחושה טובה.
.Peher shmeimi, evet mazal shel tjusha tova
.De encontrarte justo ahí en medio del camino
שמצאתיך בדיוק שם באמצע הדרך.
.She-matsahatij bidyuk sham behemtsa a-derej
.Gloria al cielo de encontrarte ahora
מודה לשמיים שמצאתיך עכשיו.
.Mode la-shamhim she-matsahatij ajshav
Llevarte mi soledad
למסור לך את בדידותי
Limsor laj et bdiduti
.y coincidir en mi destino, en el mismo destino
ולהשתתף בגורלי, באותו הגורל.
.Ve le-hishtatef begorali, be oto a goral

Coro
פזמון Piamon

Bendita mirada, oh
מבט מבורך, הו
Mabat mevoraj, O
Bendita mirada desde el alma
מבט מבורך מהנשמה
Mabat mevoraj me-a-neshama
(Tu mirada, oh oh)
(המבט שלך, הו הו)
(A-mabat shelaj, o o)
Bendita bendita, bendita mirada
מבורך מבורך, מבט מבורך
Me-voraj mevoraj, mabat mevoraj
Bendita tu alma y bendita tu luz
מבורכת נשמתך ומבורך האור שלך
Mevorejet nishmatej u mevorj a-or shelaj

(Tu mirada oh oh)
(מבטך הו הו)
(A-mabat shelaj, o o)
Oh oh te digo es tan bendita tu luz, amor
הו הו אני אומר לך הוא כה מבורך אורך, אהובה
O o ani omer laj u ko mevoraj orej, a-uva
(Y tu mirada oh oh)
(ומבטך הו הו)
(U mabatej o o)
Bendito el reloj y bendito el lugar
מבורך השעון ומבורך המקום
Mevoraj a-sha-on u mevoraj a-makom
Benditos tus besos cerquita del mar
מבורכות נשיקותיך בקרבת הים
Mevorajot neshikotahij bekirvat a-yam
(Y tu mirada oh oh)
(ומבטך הו הו)
(U mabatej o o)
Amor, amor, que bendita tu mirada
אהובתי אהובתי , איזה מבורך הוא מבטך
A-uvati a-uvati, eize mevoraj u mabatej
Tu mirada amor
מבטך אהובה
Mabatej a-uva