יום שלישי, 22 באפריל 2014

Maná y Juan Luis Guerra - Bendita tu Luz

Maná y Juan Luis Guerra  - Bendita tu Luz
מבורך האור שלך  - חואן לואיס גרה ומאנה

,"La canción "Mevoraj u a or shelaj
Bendita tu Luz
 Fue lanzada por Maná y Juan Luis Guerra
en el año 2006

Sigame en el Blog o en Youtube


השיר מבורך הוא האור שלך,
"בנדיטה טו לוס"
בוצע על ידי מאנה וחואן לואיס גרה
בשנת 2006

עקבו אחרי בבלוג או ביוטובBendito el lugar y el motivo de estar ahí
מבורך המקום והסיבה לנוכחות שם
Mevoraj a-makom ve a-siba la-nojejut sham
Bendita la coincidencia
מבורך צרוף המקרים
Mevoraj tseruf a-mikrim
Bendito el reloj que nos puso puntual ahí
מבורך השעון אשר שם אותנו במדויק שם
Mevoraj a-sha-on asher sam otanu bimduyak sham
Bendita sea tu presencia
מבורכת תהיה נוכחותך
Mevorejet tihiye nojejutej
Bendito Dios por encontrarnos en el camino
מבורך האל על שנפגשנו בדרך
Mevoraj a-el al she-nifgashnu baderej
Y de quitarme esta soledad de mi destino
ועל שהוריד את הבדידות הזאת מגורלי
Ve al she-orid et a-bdidut azot mi gorali

:Coro
פזמון: Pizmon
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Bendita la luz
מבורך האור
Mevoraj a-or
Bendita la luz de tu mirada
מבורך האור של מבטך
Mevoraj a-or shel mabatej
x2^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
desde el alma
 מהנשמה
Me-aneshama

Benditos ojos que me esquivaban
מבורכות העיניים שהיו מתחמקות מפני
Mevorajot a-eina-im she-ayu mitjamkot mi pana-i
Simulaban desdén que me ignoraban
העמידו פני זלזול שהתעלמו ממני
E-emidu pnei zilzul she-hit-almu mimeni
Y de repente sostienes la mirada
ולפתע את מחזיקה את המבט
U lefeta at majzika et a mabat

Tadam tidi, Tadam tidi
טאדם טידי, טאדם טידי

Bendito Dios por encontrarnos, en el camino
מבורך האל על שנפגשנו, בדרך
Mevoraj a-el al she-nifgashnu, baderej
Y de quitarme esta soledad de mi destino
ועל שהוריד את הבדידות הזאת מגורלי
Ve al she-orid et a-bdidut azot mi gorali

Coro
פזמון Pizmon

oh
 הו
 o

.Gloria divina, diste suerte del buen tino
פאר שמימי, הבאת מזל של תחושה טובה.
.Pe-er shmeimi, evet mazal shel tjusha tova
.De encontrarte justo ahí en medio del camino
שמצאתיך בדיוק שם באמצע הדרך.
.She-matsahatij bidyuk sham be-emtsa a-derej
.Gloria al cielo de encontrarte ahora
מודה לשמיים שמצאתיך עכשיו.
.Mode la-sham-im she-matsa-atij ajshav
Llevarte mi soledad
למסור לך את בדידותי
Limsor laj et bdiduti
.y coincidir en mi destino, en el mismo destino
ולהשתתף בגורלי, באותו הגורל.
.U le-ishtatef begorali, be oto a goral

Coro
פזמון Piamon

Bendita mirada, oh
מבט מבורך, הו
Mabat mevoraj, O
Bendita mirada desde el alma
מבט מבורך מהנשמה
Mabat mevoraj me-a-neshama
(Tu mirada, oh oh)
(מבטך, הו הו)
(Mabatej, o o)
Bendita bendita, bendita mirada
מבורך מבורך, מבט מבורך
Mevoraj mevoraj, mabat mevoraj
Bendita tu alma y bendita tu luz
מבורכת נשמתך ומבורך האור שלך
Mevorejet nishmatej u mevoraj a-or shelaj

(Tu mirada oh oh)
(מבטך הו הו)
(Mabatej, o o)
Oh oh te digo es tan bendita tu luz, amor
הו הו אני אומר לך הוא כה מבורך אורך, אהובה
O o ani omer laj u ko mevoraj orej, a-uva
(Y tu mirada oh oh)
(ומבטך הו הו)
(U mabatej o o)
Bendito el reloj y bendito el lugar
מבורך השעון ומבורך המקום
Mevoraj a-sha-on u mevoraj a-makom
Benditos tus besos cerquita del mar
מבורכות נשיקותיך בקרבת הים
Mevorajot neshikota-ij bekirvat a-yam
(Y tu mirada oh oh)
(ומבטך הו הו)
(U mabatej o o)
Amor, amor, que bendita tu mirada
אהובתי אהובתי , איזה מבורך הוא מבטך
A-uvati a-uvati, eize mevoraj u mabatej
Tu mirada amor
מבטך אהובה
Mabatej a-uva

השיר  La canción


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה