יום שני, 29 בספטמבר 2014

Luis Miguel - Sueña

Luis Miguel - Sueña
תחלום - לואיס מיגאל

La canción "Tajlom", Sueña
Fue lanzada por Luis Miguel en el año 1996

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר תחלום, "סואנייה"
בוצע על ידי לואיס מיגאל בשנת 1996

עקבו אחרי בבלוג או ביוטובSueña con un mañana
תחלום על עתיד
Tajlom al atid
un mundo nuevo
על עולם חדש
Al olam jadash
debe llegar
הוא חייב להגיע
U jaiav le agui-a
Ten fe es muy posible
תאמין, זה מאוד אפשרי
Ta-amin, ze meod efshari
si tú estás decidido
אם אתה נחוש
im ata najush

Sueña que no existen fronteras
תחלום שלא קיימים גבולות
Tajlom shelo kaiamim gvulot
y amor sin barreras
ואהבה ללא מגבלות
Ve a-ava lelo migbalot
no mires atrás
אל תביט לאחור
Al tabit le ajor

Vive con la emoción
תחייה עם ההתרגשות
Tijye im a itragshut
de volver a sentir, a vivir
לחזור להרגיש, לחיות
Lajazor le arguish, lij-iot
la paz
את השלווה
Et a shalva

Siembra en tu camino
תזרע בדרכך
Tizra be darqueja
un nuevo destino
יעד חדש
ia-ad jadash
.y el sol brillará
והשמש תבהק.
.Ve ashemesh tiv-ak
Donde las almas se unan en luz
היכן שהנשמות התקבצו להן לאור
Eijan she a neshamot itkabtsu la en le or
.la bondad y el amor renacerán
הנדיבות והאהבה תיוולדנה מחדש.
.A nedivut ve a a-ava tivaledna mejadash

Y el día que encontremos
וביום בו נמצא
U ba yom bo  nimtsa
.ese sueño, cambiarás
את חלום זה, אתה תשתנה.
.Et jalom ze, ata tishtane
No habrá nadie que destruya
לא יהיה אף אחד שיחריב
Lo iye af ejad she iajriv
.de tu alma la verdad
את האמת מנשמתך.
. Et a-emat mi nishmatja

Sueña x3
תחלום
Tajlom
(no existen fronteras)
(לא קיימים גבולות)
(Lo kaiamim gvulot)
que no existen
שלא קיימים
She lo kaiamim
(sin barreras)
(ללא מגבלות)
(Lelo migbalot)
sin barreras
ללא מגבלות
Lelo migbalot
(no mires atrás)
(אל תביט לאחור)
(Al tabit le ajor)
no mires atrás
אל תביט לאחור
Al tabit le ajor
es muy posible
זה מאוד סביר
Ze meod savir
si tú estás decidido
אם אתה נחוש
im ata najush

Sueña
תחלום
Tajlom
con un mundo distinto
על עולם שונה
Al olam shone
con un mundo
על עולם
Al olam
(donde todos los días)
(היכן שבכל הימים)
(Eijan she bejol a yamim)
donde todos los días
היכן שבכל הימים
Eijan she bejol a yamim
(el sol brillará)
(השמש תבהק)
(Ashemsh tiv-ak)

Donde
היכן
Eijan
las almas se unan en luz
שהנשמות התקבצו לאור
She a neshamot itkabtsu le or
la bondad y el amor renacerán
הנדיבות והאהבה תיוולדנה מחדש
A nedivut ve a a-ava tivaledna mejadash
Sueña
תחלום
Tajlom
...Sueña, tu
תחלום, אתה...
...Tajlom, ata
Sueña
תחלום
Tajlom

יום רביעי, 24 בספטמבר 2014

Croni-K - Arriba la vida

Croni-K  -  Arriba la vida
תתעודד - כרוני-ק:Coro 1
פזמון 1: Pizmon 1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.Hoy la pena pasó
היום הצער עבר.
.Ayom a tsa-ar avar
!Sigue bailando que yo seguiré cantándote¡
תמשיך לרקוד כי אני אמשיך לשיר לך!
!Tamshij lirkod ki ani amshij lashir leja
.Ya se olvido y la tormenta paso
זה כבר נשכח והסערה חלפה.
.Ze kvar nishkaj ve a se-ara jalfa
.Abre tu corazón, la vida se hizo para sembrar amor
פתח את לבך, החיים נוצרו כדי לזרוע אהבה.
.Ptaj et libja, a ja-im notsru kedei lizroa a-ava
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

( Esto es croni-k )
( אלו הם כרוני-ק )
(Elu em croni-k)

:Coro 2
פזמון 2: Pizmon 2
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
!Y no se deprima ¡No
ואל תכנס לדיכאון, לא!
!Ve al tikanes le dika-on, lo
.Tira para arriba, Yeeh
תמשוך כלפי מעלה, כן.
.Timshoj klapei mala, quen
.Carga vitaminas, oh
הָזֵן את עצמך בויטמינים, הו.
.Azen et atsmeja be vitaminim, o
!Disfruta la vida¡
תהנה מהחיים!
!Te-ene me a ja-im
x2^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

En momentos de crisis, problemas y tristezas
בזמנים של משבר, בעיות ועצבויות
Bizmanim shel mashber, be-ayot ve atsvuyot
No te eches a morir levanta la cabeza
"אל תחפוץ במוות" הרם את הראש
Al tajpots ba mavet", arem et a rosh"
Sea cual sea la situación
יהיה המצב אשר יהיה
iye a matsav asher iye
.Recuerda que en la vida todo tiene solución
זכור שבחיים לכל דבר יש פתרון.
.Zjor she baja-im lejol davar iesh pitaron
.Escucha bien, escucha bien que la vida es muy linda
תקשיב טוב, תקשיב טוב כי החיים מאוד יפים.
.Takshiv tov, takshiv tov ki a ja-im me-od iafim
.Contra lo que sea, hermano, no se rinda
כנגד מה שיהיה, אחי, אל תיכנע.
.Que negued ma she iye, aji, al tijana
.Siga bailando y vacilando
תמשיך לרקוד וליהנות.
.Tamshij lirkod ve lei-enot
"Como dijo Celia: "las penas se van cantando
איך שאמרה סליה: "המכאובים עוברים בשירה".
."Eij she amra Celia:"A maj-ovim ovrim be shira

!Y no se rinda (no) ¡vamos brinda
אל תיכנע (לא) קדימה תמחה!
!Al tijana (lo) kadima timje
.Todos arriba, que la fiesta siga
קומו כולם, שהמסיבה תמשיך.
.Kumu kulam, she a mesiba tamshij
,Baila como quieras y levanta la bandera
תרקוד איך שתרצה והרם את הדגל,
,Tirkod eij she tertse ve a rem et a deguel
.Por la paz de este mundo, pueblos y tierras
למען השלום של עולם זה, עמים ואדמות.
.Le ma-an a shalom shel olam ze, amim ve adamot
Contágiate de energía
הִידָּבֶק באנרגיות
idabek be energuiot
.que hay que vivir la vida
כי יש לחיות את החיים.
.Ki iesh lij-iot et a ja-im

Coro 2
פזמון 2 Pizmon

.Si en esta vida hay problemas, dale piensa y sigue
אם בחיים הללו יש בעיות, קדימה תחשוב ותמשיך.
.im ba jaim alalu iesh be-aiot, kadima kajshov ve tamshij
.Si la amargura esta matando, deja que se olvide
אם המרמור הולך והורג, תניח לו להישכח.
.im a mirmur olej ve oreg, tani-aj lo le-ishajaj
,No hay conflicto que no tenga solución
לא קיים סכסוך שלא יהיה לו פתרון,
,Lo kaiam sijsuj shelo iye lo pitaron
.Una manera de olvidar la situación...No,No
דרך אחת כדי לשכוח את המצב...אל, אל.
.Derej ajat quedei lishko-aj et a matsav... Al al


!No te deprimas ¡hace a un lado las penas
אל תכנס לדיכאון, תפנה עורף למכאובים!
!Al tikanes le dika-on, tafne oref la maj-ovim
.Que nadie sabe cuando el señor nos lleva
כי אף אחד לא יודע מתי האל ייקח אותנו.
.Ki af ejad lo iode-a mata-i a el ikaj otanu
,Disfruta a tu madre, a tu padre, a tus amigos
תהנה מאמך, מאביך, מחבריך,
,Te-ene me imja, me avija, me javereija
.Abuelos, hijos, hermanos y primos
סבים, ילדים, אחים ובני דודים.
.Savim, ieladim ajim ve bnei dodim
,Dale conmigo, arriba las manos
קדימה איתי, ידיים למעלה,
.Kadima iti, iada-im lemala
.Vive lo bueno, al carajo con lo malo
תחייה את הטוב, לעזאזל עם הרע.
.Tijye et a tov, la azazel im a ra
,Abre los brazos, abre el corazón
פתח את הזרועות, פתח את הלב,
,Ptaj et a zro-ot, ptaj et a lev
.Dale vida al mundo entregando amor
תעניק חיים לעולם בהענקת אהבה.
.Ta-anik jaim la olam be a-anakat a-ava

!No, no, no te eches a morir¡
אל, אל, "אל תחפוץ במוות"!
!"Al, al "al tajpots ba mavet
.Que lo monetario no es el fin
כי הדברים הכספיים הם לא הכל.
.Ki a dvarim a kaspi-im em lo akol
Tarde o temprano los problemas ya no van a existir¡
במוקדם או מאוחר הבעיות כבר לא יהיו קיימות
Be mukdam o me-ujar a be-aiot kvar lo iyu kayamot 
!Y si esta nublado el sol va a salir
ואם מעונן השמש תצא!
!Ve im me-unan a shemesh tetse
Aquí, aquí, aquí
לכאן, לכאן, לכאן
Le kan, le kan, le kan
,Se vino a vacilar y no a sufrir¡
בנו כדי ליהנות ולא כדי לסבול,
,Banu quedei lei-enot ve lo quedei lisbol
!tampoco a dormir
גם לא לישון!
!Gam lo lishon
!Hazlo así¡
תעשה זאת כך!
!Ta-ace zot kaj
.Y todo lo malo déjalo ir
ולכל הרע תניח ללכת.
.Ve le jol a ra tani-aj lalejet

Coro 1
פזמון 1 Pizmon

Coro 2
פזמון 2 Pizmon

Hola, May
שלום, מאי
Shalom May
?Que es la que hay¿
מה יש באמת?
?Ma iesh be-emet
La vida hay que vivirla con style
את החיים יש לחיות עם סגנון
Et a jaim iesh lij-iot im  signon
Alegría, tristeza, triunfo y errores
שמחה, עצב, ניצחון ושגיאות
Simja, etsev, nitsajon ve shgui-ot
.nos enseñan día a día a ser mejores
מלמדים אותנו יום אחר יום להיות טובים יותר.
.Melamdim otanu yom ajar yom lei-iot tovim ioter
.Vive la vida con alegría
תחיי את החיים עם שמחה.
.Tijye et a jaim im simja
No se deprima, manos arriba
אל תכנסי לדיכאון , ידיים למעלה
Al tikanes le dika-on, iada-im lemala
Todos unidos como familia
כולם מאוחדים כמו משפחה
Kulam me-ujadim kmo mishpaja
.Latinoamérica unida
אמריקה לטינית מאוחדת.
.America latinit me-ujedet

Bienvenida a la salida
ברוכה הבאה ליציאה
Bruja a ba-a la ietsi-a
.De los problemas y la rutina
מהבעיות ומהשגרה.
.Me a be-ayot u me a shigra
(Para que no se deprima (no no
כדי שלא תדכדכי  (לא לא)
(Quedei she lo tidajdeji (lo lo
Esta música anima
המוזיקה הזאת מעודדת
A muzika a zot me-odedet
.Y te cambia la vida
ומשנה לך את החיים.
.U meshana lej et a jaim
Usted ya siga
את, כבר, תמשיכי
At, kvar, tamshiji
Entrega tu corazón pa` que te sane la herida
תמסרי את לבך כדי שיבריא לך את הפציעה
Timceri et libej quedei she iavri laj et a ptsi-a
(Si quiere invita una amiga (cuando diga
אם את רוצה תזמיני חברה (כאשר אומר)
(im at rotsa tazmini javera (ka-asher omar
. Para que Dios la bendiga
כדי שהאל יברך אותה.
.Quedei she a el ivarej ota

Coro 2
פזמון 2 Pizmon

(Y no se diprima)
(ואל תדכדך)
(Ve al Tidajdej)
(Esto es croni-k (los reales bendecidos
אלו הם כרוני-ק (המבורכים האמיתיים)
(Elu em Croni-k (a mevorajim a-amiti-im
(junto a Chocolate Blanco y Capo Zana (Okey
יחד עם צ'וקולטה בלנקו וקאפו זאנה (בסדר)
(iajad im Chocolate Blanco y Capo Zana (beceder
y en la pista
וברחבה
U barejava
,Ore, Iván el del toque final
הורה, איוון נותן הנגיעה האחרונה,
,Ore, Iván noten a negui-a a ajrona
.Erre Prado El maestro del teclado
אררה פראדו אמן הקלידים.
.Erre Prado aman a klidim


יום חמישי, 18 בספטמבר 2014

Reyli Barba - Amor del Bueno

Reyli Barba - Amor del Bueno
אהבה מהסוג הטוב - ראלי בארבה,Como cuchillo en la mantequilla
בדומה לסכין בחמאה,
Entraste a mi vida cuando me moría
נכנסת לחיי כאשר גססתי.
,Como la luna por la rendija
בדומה לירח דרך החריץ,
.Así te metiste entre mis pupilas
כך נכנסת בין אישוניי.

:Coro
פזמון:
**************************************************
Y así te fui queriendo a diario
וכך התחלתי לאהוב אותך באופן יומי
Sin una ley, sin un horario
בלא שום חוק, בלא קשר לשעה
uhhhhhh, uh, uh
הוווו,הו, הו
Y así me fuiste despertando
וכך הלכת והערת אותי
De cada sueño donde estabas
מכל חלום שהיית בו
Tu uhhhhh, uh, uh
את ת ת

Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así
ואף אחד לא חיפש את זה, ואף אחד לא תכנן את זה כך
En el destino estaba, que fueras para mi
היה זה בגורל שתהיי בשבילי
,Y nadie la apostaba, que aquello fuera tan feliz
ואף אחד לא  ציפה שיהיה זה כה שמח,
.Pero cupido se apiadó de mi
אך קופידון ריחם עלי.
**************************************************

suparu noo suparunee, se apiadó de mi, uh uh uh uh
סופרו נו  סופרנה ,ריחם עלי, הו הו הו הו
.suparu noo dirinou di vi di vi re, se apiadó de mi
סופרו  נו דירינו די ווי די וו רה, ריחם עלי.

Como la lluvia, en pleno desierto
בדומה לגשם במעמקי המדבר
.Mojaste de fe mi corazón, Ahogaste mis miedos
הרטבת באמונה את לבי, הטבעת את פחדי.
,Como una dulce voz, en el silencio
בדומה לקול מתקתק בשקט,
Así nos llegó el amor, "Amor del Bueno" oh
כך הגיע אלינו האהבה, אהבה מהסוג הטוב הו

Coro
פזמון

,Y nadie la apostaba, que aquello fuera tan feliz
ואף אחד לציפה שיהיה זה כה שמח,
.Pero cupido se apiadó de mi
אך קופידון ריחם עלי.
se apiadó de mi uhnorunorunorunorunoruno
ריחם עלי...
uhhhhhhhhnorunorunoru, sorunorunorunoru
הו...

יום רביעי, 10 בספטמבר 2014

Jose Alberto El Canario - Quiero Salsa

Jose Alberto El Canario - Quiero Salsa
אני רוצה סלסה - חוסה אלברטו אל קנאריו


LO QUE QUIERO ES X3
מה שאני רוצה זה סלסה

(?COMO¿)
(מה?)

QUE YO LO QUE QUIERO ES SALSA.
שמה שאני רוצה זה סלסה
!Si señor¡
כן אדוני!

.Me invitaron a una fiesta debajo de un engrasada
הזמינו אותי למסיבה מתחת למזללה.
.comida, ron y cerveza
אוכל, רום ובירה.
Para colmo aquí mi amada
אם זה לא מספיק, כאן אהובתי.
En seguida me le acerque, le pregunte si bailaba
מיד התקרבתי אליה, שאלתי אותה אם היא רוקדת
.Ella me dijo que si, que la salsa le encantaba
היא אמרה לי שכן, שסלסה היא חובבת .

,Donde el DJ yo me fui, le dije:"Oiga mi paña
להיכן שהתקליטן נמצא הלכתי, אמרתי לו: "שמע אחי,
."ponga música que encienda a todo el que este en la sala
שים את המוזיקה שתדליק את כל אלו שיהיו באולם".
,Esta es mi oportunidad, no me la pierdo por nada
זאתי הזדמנותי, לא אפסיד אותה בעד שום הון שבעולם,
.la mujer que a mi me gusta, la salsa que bendiga el alma
הבחורה שמוצאת חן בעיני, הסלסה שתברך את הנשמה.
!No me ponga mas nada ¡que va
אל תשים לי משהו אחר, מה אתה עושה!
.Que lo que quiero es salsa
כי מה שאני רוצה זה סלסה.

.Coro:Que lo que quiero es salsa
פזמון: כי מה שאני רוצה זה סלסה.

,Cuando veo una yegua que me arrebata
כאשר אני רואה בחורה שמלהיטה אותי,
.me dan ganas de bailar hasta por la mañana
נוצרים בי חשקים לרקוד עד הבוקר.
,Salsa por aquí, salsa por allá
סלסה כאן, סלסה שם,
dale duro a la Tumba, tócala con maña
תן אותה בעוצמה לטומבה, נגן אותה בתבונה
y que me den, que me den mi salsa
ושיתנו לי, שיתנו לי את הסלסה שלי
.si no baila con esta salsa, no ten` nada
אם היא לא תרקוד עם הסלסה הזאת, לא יהיה לך כלום.
.baila pegadito, enséñale tu maña
תרקוד צמוד, למד אותה את אומנותך.
!tu no ves que la que pide es salsa¡
אינך רואה שמה שאנשים מבקשים זה סלסה!
dame mambo x4
תן לי ממבו
...con maña
עם תחכום...

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Con la Salsa mama, con la Salsa sabrosa
עם הסלסה חמודה, עם הסלסה בטעם טוב
que mira mi gente como baila y como goza
כי אנשי מביטים איך היא רוקדת ואיך היא נהנת
x2++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Las mujeres sabrosas
הנשים הנחשקות

Coro: Como baila y como goza
פזמון: איך היא רוקדת איך היא נהנת

Mírala, mírala, mírala, mírala como se bota
תביט בה, תביט בה, תביט בה כיצד היא נעה
no importa que la pista este resbalosa
זה לא משנה שהרחבה מחליקה
.Errino y Carlitos ven a tocar la Salsa, como gozan
ארינו וקרליטוס בואו לנגן סלסה, איך הם נהנים.
,Mami, no importa que te llamen gorda
חמודה, זה לא משנה שהם יקראו לך שמנה,
,tu eres la que me sube la nota
את היא זאת שמבליטה אותי,
.tu eres la que me pone la cosa
את היא זאת שעושה לי את זה.


.Esta orquesta esta monstruosa
הלהקה הזאת היא מפלצתית.
Arrebatadora, dora conmigo no vas acabar
שובת לב, לב עימי את לא תסיימי
(sigo bailando hasta sudar la ultima gota (como goza
אני ממשיך לרקוד עד הטיפה האחרונה (איך היא נהנת)

Como goza X4
איך היא נהנת
(Con canario)
(עם קאנריו)

?Déjala que baile ¿tu no ves que la pista esta resbalosa
תניח לה לרקוד, אינך רואה שהמשטח מחליק?
(!como goza¡)
(איך היא נהנת!)
!Este negro si te pone la cosa¡
הבחור הזה הכן עושה לך את זה!
(Con canario)
(עם קאנריו)

.Oye, mi gente como toco y este negro si se bota
שמעו אנשי כיצד אני מנגן והבחור הזה הכן נע.
.Como baila, como baila y como baila
איך הוא רוקד, איך הוא רוקד ואיך הוא רוקד.
.déjala, déjala que se bota
תניח לה, תניח לה כי היא רוקדת.
.Esta música me embruja, soy el niche de la maña
המוזיקה הזאת מכשפת אותי, אני המומחה של האומנויות.
,Traigo Salsa fabulosa, encantadora, música del pueblo
אני מביא סלסה נפלאה, נהדרת, מוזיקה עממית,
.al bailador que esta en la cosa
לרקדן שנמצא בעניין.
.Dale vuelta, dale vuelta, ponte en la onda
סובב אותה, סובב אותה, כנס לאווירה.
.Cuando canto todo el mundo se alborota
כאשר אני שר כל העולם מתרגש.

,Baila que baila, mueve que mueve
רוקד כדי לרקוד, נע כדי לנוע,
,brilla la hebilla con esta jeva sabrosa
הברק את האבזם עם הבחורה הנחשקת,
.para que respeten
כדי שיכבדו.

,Así es que baila
ככה רוקדים,
,Así es que se canta
ככה שרים,
Así es que se toca una Salsa sabrosa
ככה מנגנים סלסה עסיסית

*************************
(como baila)
(איך היא רוקדת)
(como goza)
(איך היא נהנת)
x2**********************

Con Canario¡
עם קאנריו
!Y con clave
ועם קצב!

יום שלישי, 2 בספטמבר 2014

Frankie Negron - Comerte a Besos

Frankie Negron - Comerte a Besos
לאכול אותך בנשיקות - פראנקי נגרון

!Ah caray¡
וואו!
Tanto tuve que esperar por ti
כל כך הרבה זמן הייתי צריך לחכות למענך
ya he perdido la noción del tiempo
כבר איבדתי את תחושת הזמן
pero conquistarte fue mi fin
אך לכבוש אותך הייתה מטרתי
y hoy se hizo realidad mi sueño
היום חלומי התגשם
:Coro 
פזמון : +++++++++++++++++++++++++++++++
Te voy a comer a besos
אני אוכל אותך בנשיקות
te voy a llegar muy dentro
אני אגיע עמוק בתוכך
hoy te voy a amar muy lento
היום אוהב אותך באופן אטי
,y diré la fantasías
ואומר לך את חלומות,
.que soñaba noche y día, con tu cuerpo
שהייתי חולם יום וליל עם גופך.
+++++++++++++++++++++++++++++++
Ahora puedo comprender porque
כעת אני יכול להבין מדוע
.mi actitud no te inspiro confianza
התנהגותי לא עוררה בך אמון.
,Porque alguien te mintió, fue infiel
כי מישהו שיקר לך, בגד בך,
.pero yo vine a curar tu alma
אך אני באתי כדי לרפא את נשמתך.
Era inevitable, esto iba a pasar
זה היה בלתי נמנע, זה היה קורה
.tu ya vas cediendo y yo quiero mas
את כבר מתמסרת ואני רוצה עוד.
Coro
פזמון
con tu cuerpo
עם גופך
:Coro 1
פזמון 1:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Te voy a comer
אני אוכל אותך
(?Que¿)
(מה?)
a besos, a besos
בנשיקות, בנשיקות
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
te voy a comer
אני אוכל אותך
(Uy)
(הוי)
a besos, a besos
בנשיקות, בנשיקות
comerte a besos, llegar muy dentro
לאכול אותך בנשיקות, להגיע עמוק בתוכך
Coro 1
פזמון 1
Dame tan solo un momento, tu tu tu
תני לי רק רגע אחד, את את את
sabes lo que quiero
יודעת מה אני רוצה
Coro 1
פזמון 1
Te voy a comer x2
אני אוכל אותך
a besos,a besos
בנשיקות, בנשיקות
Te voy a comer
אני אוכל אותך
de los pies a la cabeza
מכף רגל ועד ראש
hasta que amanezca
עד שתזרח השמש
Coro 2
פזמון 2
Te voy a comer
אני אוכל לך
la boca, los labios
את הפה, את השפתיים
.todita, te voy a comer mujer
את כולך אני אוכל אישה.
Te voy a comer
אני אוכל אותך
!Ah caray¡
וואו!
.a besos, a besos
בנשיקות, בנשיקות.
Comerte a besos x2
לאכול אותך בנשיקות
poco a poco, despacito
בחלקים קטנים, באטיות
.voy a amarte suavecito
אוהב אותך ברכותיות.
Así como te lo digo
כך כמו שאני אומר לך
.y te como ese cuellito
ואוכל לך את הצוואר הזה.
Comerte a besos
לאכול אותך בנשיקות
.el cuellito mami
את הצוואר הזה, חמודה.
Comerte a besos
לאכול אותך בנשיקות
...eee
אה אה אה...
Comerte a besos
לאכול אותך בנשיקות
ja ja ja
חחח
Coro
פזמון