יום ראשון, 17 במאי 2015

Laura Pausini - Gente

Laura Pausini - Gente
אנשים - לאורה פאוסיניUna ves mas casi continuamente
פעם נוספת כמעט בצורה המשכית
vuelve a caer y volverá a equivocarse
הוא חוזר ליפול ויחזור לטעות
.mucho más fuerte si cabe
בצורה הרבה יותר חמורה במידת האפשר.

La vida es un hilo en equilibrio
החיים הם חוט בשיווי משקל
que al separar dos puntos
אשר מעמידים שתי נקודות
.equidistantes, puede acercarles
בחצי הדרך, יכולים לקרבן.

Y cada día juntos
וכל יום יחדיו
.haciendo solo un metro mas
צועדים רק מטר אחד נוסף.
se necesita todo
צריך הכל
.todo lo bueno y malo que tengas en ti
כל הטוב והרע שיש בך.

...Ooo
הו הו הו...

Aun que después te baste una sonrisa
גם אם לאחר מכן יהיה מספיק לך חיוך בודד
para fundir, todo un invierno de hielo
כדי למוטט, חורף שלם מקרח
,para empezar desde cero
כדי להתחיל מאפס,
.porque no hay limite para nadie
כי לא מוצבים הגבלים עבור אף אחד.

,Bien dentro de ellos, tenga valores eternos
עמוק מאוד בתוכם, יהיה להם ערכים נצחיים,
.no hay mas misterio
אין יותר מסתורין.

:Coro
פזמון:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
No somos ángeles, no nos caímos de cielo
אנו לא מלאכים, לא נפלנו משמים
la gente que busca el amor verdadero
האנשים שמחפשים את האהבת האמת
gente que quiere un mundo sincero
אנשים שרוצים עולם כנה
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

La gente corriente de cualquier ciudad
האנשים הפשוטים מכל עיר

Gente) x2)
(אנשים)

O O
הו הו

(Gente)
(אנשים)

O O
הו הו

Prueba y veras que siempre hay algo nuevo
תנסה ותראה שתמיד יש משהו חדש
dentro de ti, para empezar otro vuelo
בתוך תוכך, כדי להתחיל מעוף נוסף
.directo al cielo
ישר לשמיים.

Coro
פזמון

La gente que unida cambiara
האנשים שכגוף אחד ישנו
(ángeles, no nos caímos del cielo)
(מלאכים, לא נפלנו מהשמים)
(la gente que busca el amor verdadero)
(האנשים שמחפשים את האהבת האמת)
gente que quiere un mundo sincero
אנשים שרוצים עולם כנה
.la gente que a unida lo cambiara
האנשים שמאוחדים ישנו.
.Gente) unida lo cambiara)
(אנשים) מאוחדים ישנו זאת..

Gente) lo veras)
(אנשים) אתה תראה
Gente) Gente que luchara)
(אנשים) אנשים שנאבקים
Gente) unida lo intentara)
(אנשים) שמאוחדים ינסו
Gente) lo veras)
(אנשים) אתה תראה
.Gente) gente que hay que escalar)
(אנשים) שיש לרומם אותם.

Gente) unida lo lograra)
(אנשים) מאוחדים ישיגו
Gente) lo veras)
(אנשים) אתה תראה
.Gente) gente que cambiara)
(אנשים) אנשים שישתנו.

(Gente)
(אנשים)

O O
הו הו

Gente) x4)
(אנשים)